kop

آخرین اخبار در مورد اداره گاز

راه اندازی سامانه «گازرسانی»برای نخستین بار در کشور

سرپرست شرکت گاز استان کرمانشاه گفت : برای نخستین بار در کشور سامانه «گازرسانی» برای انتخاب مکانیزه پیمانکاران جهت گازکشی واحد‌های صنعتی در این استان، راه اندازی و اجرایی شد. ناصر حسینی سرپرست شرکت گاز استان کرمانشاه گفت : با راه‌اندازی این سامانه که با عنوان انتخاب مکانیزه پیمانکاران طرح‌های خوداجرایی در شرکت گاز استان کرمانشاه راه اندازی شده است صاحبان صنایعی که نیاز به گازرسانی به واحد‌های صنعتی ...

راه اندازی سامانه «گازرسانی»برای نخستین بار در کشور

سرپرست شرکت گاز استان کرمانشاه گفت : برای نخستین بار در کشور سامانه «گازرسانی» برای انتخاب مکانیزه پیمانکاران جهت گازکشی واحد‌های صنعتی در این استان، راه اندازی و اجرایی شد. ناصر حسینی سرپرست شرکت گاز استان کرمانشاه گفت : با راه‌اندازی این سامانه که با عنوان انتخاب مکانیزه پیمانکاران طرح‌های خوداجرایی در شرکت گاز استان کرمانشاه راه اندازی شده است صاحبان صنایعی که نیاز به گازرسانی به واحد‌های صنعتی ...